Pressupost 2020

AJUNTAMENT

Aprovació del projecte de Pressupost: Acord de la Junta de Govern Local de 9 de juliol 2020.

Aprovació inicial: Acord plenari de 30 de juliol de 2020.

Publicació de l'aprovació inicial: BOP número 92, de 2 d'agost de 2020.

Fi d'exposició pública: 21 d'agost de 2020.

Decret d'elevació a definitiu: 24 d'agost de 2020.

Publicació de l'aprovació definitiva i entrada en vigor: BOP número 103, de 27 d'agost de 2020.

 1. Memoria de l'Alcaldia. més informació
 2. Resum per capítols. més informació
 3. Pressupost de despeses classificació per programes. més informació
 4. Pressupost de despeses classificació econòmica. més informació
 5. Pressupost d'ingressos. més informació
 6. Inversions Capítol VI, VII i resum del finançament. més informació
 7. Pla estratègic de subvencions. més informació
 8. Annex d'aportacions municipals, premis i altres conceptes de transferències. més informació
 9. Bases d'execució del Pressupost general. més informació
 10. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del registre d'entrada de la seua inexistència. més informació
 11. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern. més informació
 12. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de despesa. més informació
 13. Gràfics del Pressupost de despeses i ingressos per classificació econòmica. més informació
 14. Gràfic del Pressupost general sense consolidar. més informació
 15. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2018. més informació
 16. Informe SIO i OGPiC, acta grup impulsor i llistat aplicacions pressupostàries amb impacte de gènere directe i indirecte.
  • Informe d'impacte de gènere al Pressupost de l'any 2020. més informació
  • Acta del grup impulsor sobre l'elaboració progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gènere. més informació
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte directe i indirecte. més informació
 17. Plantilla de l'Ajuntament. més informació