Pressupost 2021

Pressupost 2021

Aprovació Projecte Pressupost: Acord Junta de Govern Local de 8 de juliol de 2021.

Aprovació inicial: Acord Plenari de 29 de juliol de 2021.

Publicació aprovació inicial: B.O.P. número 92 de 3 d'agost de 2021.

Fi d'exposició pública: 24 d'agost de 2021.

Decret elevació a definitiu: 26 d'agost de 2021.

Publicació aprovació definitiva i entrada en vigor: B.O.P. número 104, de 31 d'agost de 2021.

 1. Memòria de l'Alcaldia. més informació
 2. Resum per capítols. més informació
 3. Pressupost de despeses classificació per programes. més informació
 4. Pressupost de despeses classificació econòmica. més informació
 5. Pressupost d'ingressos. més informació
 6. Inversions Capítol VI, VII i resum del finançament. més informació
 7. Pla estratègic de subvencions. més informació
 8. Annex d'aportacions municipals, premis i altres conceptes de transferències. més informació
 9. Bases d'execució del Pressupost general. més informació
 10. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del registre d'entrada de la seua inexistència. més informació
 11. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern. més informació
 12. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de despesa. més informació
 13. Gràfics del Pressupost de despeses i ingressos per classificació econòmica.
  • Gràfic del Pressupost dedespeses per classificació econòmica. más información
  • Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información
 14. Gràfic del Pressupost general sense consolidar. més informació
 15. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2020. més informació
 16. Informe SIO i OGPyC, acta del grup impulsor i llistat d'aplicacions pressupostàries amb impacte de gènere directe i indirecte.
  • Informe d'impacte de gènere al Pressupost de l'any 2020. més informació
  • Acta del grup impulsor sobre l'elaboració progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gènere. més informació
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte directe i indirecte. més informació
 17. Plantilla de funcionaris (Annex I). més informació
 18. Plantilla de personal eventual (Annex II). més informació
 19. Plantilla de laborals fixos (Annex III). més informació