Pressupost 2024

Aprovació del projecte del Pressupost: Acord de la Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2023
Aprovació inicial: Acord del Ple de 18 de gener de 2024
Publicació de l'aprovació inicial: BOP número 9, de 20 de gener de 2024
Fi de l'exposició pública: 9 de febrer de 2024
Elevació definitiva: Decret d'Alcaldia de 12 de febrer de 2024
Publicació de l'aprovació definitiva i entrada en vigor: BOP número 20, de 15 de febrer de 2024

1. Memòria de l'Alcaldia

2. Resum per capítols

3. Pressupost de despeses i classificació per programes

4. Pressupost de despeses i classificació econòmica

5. Pressupost d'ingressos

6. Inversions en capítols VI i VII i resum de finançament

7A. Annex de subvencions nominatives

7B. Annex de subvencions no nominatives

8. Annex d'aportacions municipals, premis i altres conceptes de transferències

9. Bases d'execució del Pressupost general

10. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del registre d'entrada de la seua inexistència

11. Gràfic del pressupost de despeses per àrees de govern

12. Gràfic del pressupost de despeses per àrees de despesa

13A. Gràfics del pressupost de despeses per classificació econòmica

13B. Gràfics del pressupost d'ingressos per classificació econòmica

14. Gràfic del pressupost general sense consolidar​​​​​​​

15. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini en data de 31 de desembre de 2023

16A. Informe d'impacte de gènere al Pressupost de l'any 2024

16B. Acta del grup impulsor sobre l'elaboració progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gènere

16C. Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte directe i indirecte

17A. Plantilla del funcionariat (Annex I)

17B. Plantilla del personal eventual (Annex II)

17C. Plantilla del personal laboral fix (Annex III) ​