Preus Públics per prestació del servei d'Acta de Testimoni a què es refereix l'article 474.4 del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística