Projecte de prova pilot per a la implantació d´un sistema d´arreplega selectiva de fracció orgànica a Castelló de la Plana.

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 24/2016

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2016.

- Data de publicació en el BOP:8 de novembre de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 16 de novembre de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 8 de novembre de 2016

- Mesa de Contractació:

Sobres A, acte no públic, el dia 18 de novembre de 2016, a partir de les 08:00.

En el cas de que no existinquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació en la mateixa sessió i en acte públic procedirà a l´obertura del Sobre B.