Servei de gestió de residus sanitaris de higiene íntima i servei bacteriostàtic del Ajuntament de Castelló

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 74/2015

- Òrgan de contractació: Decret del Regidor Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis, de data 19 d´agost de 2016.

- Data de publicació en el BOP: 1 de setembre de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 16 de setembre de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 1 de setembre de 2016

- Mesa de Contractació:

Sobre A: Acte no públic. Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

Sobre B: en el cas de no existir defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació en la mateixa sesió y en acte públic, procedirá a la apertura del sobre B.