Servei municipal d'ajuda a domicili polivalent

És un servei prestat per personal qualificat, que acudeix al domicili per a atendre les necessitats més bàsiques de la persona beneficiària, sempre que aquesta no puga realitzar-les pels seus propis mitjans, tals com atenció i higiene personal, supervisió d'alimentació, medicació, compres i neteja de la casa, etc, i així garantir la permanència en el seu domicili habitual. Té caràcter complementari i no eximeix la família de les seues responsabilitats.

 

Més informació a la Seu Electrònica

​​​​​​​