Serveis d"arreplega, manteniment, sistema d"adopció, eliminació per mitjà de mètodes incruents i incineració d"animals de companyia a Castelló

-Tipus de procediment: Obert

- Número d"expedient: 5/2016

- Òrgan de Contractació: Acord de la Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2016.

- Data de publicació en el BOP: 13 de desembre de 2016.

- Data fi de presentació de proposicions: 28 de desembre de 2016, a les 13:00 h.

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 13 de desembre de 2016

- Mesa de Contractació:

Sobre A: acte no públic. Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 08:00 hores.

Sobre B: En el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació en la mateixa sessió i en acte públic procedirà a l"obertura del sobre B.