Social

Bonificació del 30% en l'IBI als immobles que es destinen a ús social (cessió gratuïta o lloguer social a famílies en risc d'exclusió o en procés d'inclusió).

Requisits:

  • Que el titular de l'activitat econòmica siga el subjecte passiu de l'IBI corresponent a l'immoble on s'exerceix aquesta activitat.
  • Que l'ús que figure en el Cens Cadastral s'ajuste a l'activitat realitzada.

Documentació Requerida:

  • Instància/sol·licitud de bonificació.
  • Imprés 036 d'alta en el Cens d'Activitats Econòmiques.
  • Certificat acreditatiu expedit per la Regidoria Delegada de Benestar Social.

Període d'aplicació:

  • Any en curs.

Data límit de sol·licitud:

  • Fins al 28 de febrer o, si aquest fóra festiu, fins al dia hàbil immediatament posterior.