Subhasta púlbica convocada per a l'alienació dels vehicles que es troben en el Dipòsit Municipal de Vehicles.

Nombre d'expedient: 12093/16

Publicació: Butlletí Oficial de la Província, nº. 73, de data 16 de juny de 2016.

Data límit de presenación: Fins al 30 de juny de 2016, a les 13:00 hores.

Data d'obertura de sobres de la documentació administrativa: Dimecres 6 de juliol de 2016, a partir de les 10:00 hores (acte no públic).

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

Data de difusió: 17 de juny de 2016.

Data d'adjudicació: 11 de novembre de 2016

Informació associada: