Tècnic/a de Mobilitat i Seguretat Viària


Núm. convocatòria: 12/2023

Subgrup: A2

Categoria: tècnic/a de Mobilitat i Seguretat Viària

Nombre de places: 1

Oferta d'ocupació pública: 2021

Sistema selectiu: oposició, torn lliure

Publicació de bases:

      BOP: núm. 121, de data 30 de setembre de 2023

      DOGV: núm. 9709, de data 23 d'octubre de 2023

Publicació de la convocatòria en el BOE: 11 de novembre de 2023

Termini de presentació d'instàncies:   fins al 12 de desembre de 2023

Import a pagar: 18 euros

 

>> Bases específiques rectores per a la provisió en propietat mitjançant oposició per torn lliure d'una plaça de tècnic/a de Mobilitat i Seguretat Viària, vacant en la plantilla de funcionaris i funcionàries d'aquest Excm. Ajuntament

>> Solicitud admisió proves selectives