Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per la celebració de mercats extraordinaris