Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per utlilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl i vol de la vía pública, en favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments