Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe