Ordenança fiscal reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per ocupacions del subsol, sòl de la via pública, terrenys d'ús públic i vol de la via pública amb determinats aprofitaments