Què és

​​​​​​​


 

L'Oficina de l'Energia de Castelló és un nou espai d'informació i formació gratuïta dirigit a la ciutadania, on es proporciona assessorament personalitzat.

Els diferents serveis que ofereix l'Oficina de l'Energia s’engloben dins de les àrees següents:

 • Assistència per a l’optimització de la factura energètica i informació de l'actualitat normativa que afecte el dret de les persones consumidores en relació amb l’ús de l'energia.

 • Servei d'assistència per al desenvolupament de projectes de generació, comunitats energètiques, autoconsum, identificació de necessitats i accés a finançament.

 • Servei d'informació sobre diferents programes d'ajudes (municipals, regionals, nacionals, europees) i col·laboració en la tramitació d'aquestes ajudes.

 • Servei d'assessorament per a la mobilitat elèctrica (alternatives de mobilitat, ajudes, carregadors, tipus, punts de recàrrega disponibles…).

A partir de l'1 de febrer

Horari d'atenció presencial mitjançant cita prèvia: dimarts i dijous de 9 a 14 h
També disponible l'atenció telemàtica amb cita prèvia.

Oficina de l'Energia, Ajuntament de Castelló
Avinguda del Lledó, 16, 1a planta
Sol·licita cita prèvia ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​

​Més informació:


flecha asset related Fullet informatiu de l'Oficina de l'Energia 

flecha asset related Díptic de l'estalvi domèstic

flecha asset related Díptic d'autoconsum

flecha asset related Bo social

flecha asset related Factura elèctrica

flecha asset related Factura del gas

flecha asset related Hàbits de consum a casa

flecha asset related Il·luminació eficient

flecha asset related Autoconsum col·lectiu

flecha asset related Comunitat energètica local

flecha asset related Geotèrmia

flecha asset related Climatització eficient

flecha asset related Certificats energètics

flecha asset related Energia solar tèrmica

flecha asset related Aerotèrmia

flecha asset related Petjada de carboni

flecha asset related Energia solar fotovoltaica

flecha asset related Energia de biomassa

flecha asset related Rehabilitació energètica

flecha asset related Vehicle elèctric i punts de recàrrega

flecha asset related Auditories energètiques

flecha asset related Ajudes vigents i recurrents

flecha asset related Llista de preguntes freqüents

flecha asset related Llista de fonts d'informació dels continguts

flecha asset related Guia del Pla d'acció per al clima i l'energia sostenible (PACES 2022-2030)

Bonificació de l'IBI per instal·lació solar fotovoltaica

Bonificació del 50 %  en la quota íntegra de l'impost per als immobles amb sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol per a l'autoconsum.

Serà necessari que la instal·lació tinga una potència mínima de 2 kW.

També tindran dret a la bonificació aquells immobles residencials que participen en un contracte de repartiment d'energia en règim d'autoconsum compartit d'acord amb el que estableixen el Reial decret 244/2019 o les futures modificacions legislatives.

La bonificació no podrà superar, dins del 50 %, els 350 € sobre el rebut de l'IBI. S'aplicarà d'acord amb el quadre següent, sense superar en cap cas el cost total de la instal·lació realitzada:

Valor cadastral de l'immoble:


 

En el cas de les instal·lacions en immobles classificats com a terciaris, la bonificació es podrà aplicar quan, com a mínim, el 60 % de la potència instal·lada siga destinada per a autoconsum individual o col·lectiu. La bonificació serà efectiva durant els cinc anys següents a la sol·licitud, sempre que no supere el cost de la instal·lació realitzada.

Per a sol·licitar la bonificació s'ha d'adjuntar la documentació següent:

1. Còpia del projecte o memòria tècnica de la instal·lació, segons corresponga.

2. Certificat final d'obra o equivalent que acredite oficialment la data de finalització de les obres.

3. Factura o factures corresponents a l'execució de les obres (amb detall de les obres de la instal·lació solar fotovoltaica).

4. Còpia del butlletí energètic de la potència contractada en els immobles afectats per la instal·lació.

5. Còpia del pagament de les taxes municipals corresponents.

6. Còpia de l'acta de l'acord de repartiment d'energia en autoconsum col·lectiu aprovada per la comunitat de veïns, en el cas d'instal·lació compartida d'autoconsum per a habitatges plurifamiliars.

7. Inscripció en el registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica, Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

No es concedirà aquesta bonificació quan la instal·lació siga obligatòria per llei.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, serà efectiva des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite.

La bonificació podrà sol·licitar-se en qualsevol moment anterior a la terminació del període de duració a què es refereix el quadre d'aquest article, i no tindrà caràcter retroactiu.

El termini per a sol·licitar-la finalitza el 31 de desembre de l'any en curs, i es podrà tramitar de manera presencial o telemàtica, en el cas de disposar de certificat electrònic:

        - Presencial. Podrà realitzar-se en les oficines d'atenció que disposen de Registre General (plaça Major, 1, o en qualsevol de les tinències d'Alcaldia), amb cita prèvia a través de la pàgina de l'Ajuntament o mitjançant whatsapp al 666 934 000, en l'apartat d'Atenció Integrada, o telefonant al 010.

        - Telemàtica. A través de la seu electrònica de l'Ajuntament, mitjançant el tràmit Instància general.

En els dos casos ha d'adjuntar-se la Instància general amb la documentació requerida.

Per a més informació, cal consultar l'article 8 ter de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.

En cas de tindre qualsevol consulta, cal contactar amb l'Oficina de l'Energia, al 964 220 592, o en oficinadelaenergia@castello.es

A més de la bonificació de l'IBI, hi ha altres ajudes vigents fins al 31 de desembre, com són les deduccions fiscals en l'IRPF o les ajudes a la instal·lació. Per a més informació sobre aquestes ajudes podeu contactar amb les oficines del PROP al telèfon 012.

Comunitat energètica local


 

En la legislació europea i en documents de diferents entitats existeixen múltiples definicions del que es pot considerar una comunitat energètica local. A Espanya aquest concepte encara no està definit.

Parlem d'entitats públiques, pimes i persones que s'involucren en la producció, distribució i ús de l'energia, i brinden així beneficis ambientals, econòmics i socials.

Segons l’IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia) una comunitat energètica local és “una entitat jurídica de participació voluntària i oberta, controlada per accionistes o membres que siguen persones físiques o jurídiques (entre d'altres: associacions, cooperatives, organitzacions sense ànim de lucre, empreses) i també administracions locals autonòmiques o nacionals”.

Els mètodes de producció més comuns són els panells solars i les turbines eòliques.

Les comunitats energètiques tenen total llibertat en la seua definició i objectius, si bé és veritat que existeixen unes característiques mínimes necessàries:

 • Participació oberta i voluntària.
 • Autonomia i estar controlada efectivament pels seus socis.
 • Àmbit local dins d'un municipi (o confrontants si la distància ho permet).
 • Destinar el benefici econòmic a la reducció de costos d'energia dels membres de l'associació o al desenvolupament social del seu entorn.
 • Tindre un nivell de generació que no supere el nivell de consum.
 • No comprar energia ni derivar-ne la generada cap a mercats especulatius financers o de matèries primeres.


A diferència de les empreses d'energia comercial tradicionals, les comunitats energètiques locals centren la seua preocupació en aquestes comunitats. És a dir, el seu objectiu principal és oferir beneficis econòmics, socials i ambientals als seus membres en lloc de tindre una finalitat lucrativa.

També proporcionen una participació oberta i voluntària per a les persones que usen els seus serveis i aquestes obtenen responsabilitats en formar part de les comunitats.

Quant a les decisions que es prenen dins d'aquestes comunitats, aquestes són dutes a terme de manera democràtica, cada persona significa un vot.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ja està buscant iniciatives per a afavorir la creació de comunitats energètiques locals a Espanya, amb l'objectiu de reactivar l'economia, ja que aquestes poden funcionar com una alternativa rendible a les inversions tradicionals en xarxes d'energia, la qual cosa es tradueix en repercussions econòmiques positives.

L'Ajuntament de Castelló de la Plana, des de la Regidoria de Transició Ecològica, amb la col·laboració de Sapiens Energia, impulsa el desenvolupament d'una comunitat energètica local, que permeta l'autoconsum compartit vinculat a un punt de subministrament d'energies renovables.

En les jornades participatives desenvolupades durant el mes d'abril de 2022, es va crear el germen de la CEL Castelló de la Plana.

En aquest any 2023, una vegada establits els estatuts, la primera junta rectora, les normes de règim intern i un equip motor prou capacitat, es convida el veïnat a adherir-s'hi i a participar en aquest projecte.

Per a això, en els enllaços següents s'adjunten els estatuts, així com el full d'inscripció, que haurà d'enviar-se a juntacelcas@gmail.com.

Estudi energètic municipal


 

L'estudi realitzat presenta els resultats del potencial fotovoltaic del terme municipal de forma agregada per a tots els seus edificis, que també es presenten de forma desagregada per a cada sector productiu del municipi. A partir d'aquest estudi, el municipi pot conéixer l'aportació màxima de la tecnologia solar fotovoltaica sobre la seua transició energètica, a més de poder conéixer l'aportació màxima de cada sector d'aquesta.

L'estudi també té com a objectiu donar a conéixer a la ciutadania la seua potencial implicació de manera activa en la transició energètica de manera visual i a través de les dades.

Els resultats es mostren a escala de ciutat, desagregats per sector i amb una comparativa i conclusions finals de l'estudi. Les conclusions més destacades són:

 • Les cobertes del municipi podran albergar un màxim de 429,25 MWp. Considerant les necessitats de cada immoble, la potència total necessària és de 257,34 MWp.
 • L'escenari de potències òptimes permetria generar el 44 % de l'energia que el municipi consumeix anualment, de la qual només es podria autoconsumir el 33 % i generaria un estalvi anual agregat de 79,4 M€.
 • L'escenari de potències màximes permetria cobrir fins al 73 % del consum anual. El percentatge d'autoconsum seria del 34 % i l'estalvi anual generat, de 88,13 M€.
 • S'estima un estalvi mitjà en el terme d'energia de la factura elèctrica de 350 €/any per habitatge, 20.000 €/any per indústria i 2.500 €/any per immoble d'ús terciari.
 • El sector industrial, malgrat tindre menor taxa d'ocupació del territori (12,7 % enfront del 50,3 % del sector residencial) aconsegueix una major taxa d'estalvi d'emissions (27,3 % enfront del 16,9 % del sector residencial). Aquest sector permet, amb un menor nombre d'actuacions, aconseguir un major impacte en l'estalvi d'emissions.

A continuació es troba l'enllaç amb l'estudi complet i el mapa solar:

Estudi energètic municipal

Mapa solar