ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE REGULACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL DE LES VIES PÚBLIQUES PER A L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES SOTA CONTROL HORARI DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DEL SERVEI DE RETIRADA, DEPÒSIT I CUSTÒDIA DE VEHÍCLES EN LES VIES PÚBLIQUES ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC EN AUTOBÚS ORDENANÇA REGULADORA DE L'APARCAMENT PER TEMPS LIMITAT EN DETERMINADES VIES PÚBLIQUES URBANES DEL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA. ORDENANÇA MUNICIPAL D'ACCESSIBILITAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA. ORDENANÇA REGULADORA DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D'ABOCAMENTS LÍQUIDS RESIDUALS. ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA, ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I SOBRE EL SERVEI MUNICIPAL D'ARREPLEGA D'ANIMALS. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ACTIVITAT DE LOCUTORI TELEFÒNIC. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS SERVEIS LOCALS DE CONSUM. ORDENANÇA GENERAL DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA. ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS. ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÉNCIA CIUTATANA DE CASTELLÓ DE LA PLANA. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÁRIA I MERCAT DEL GRAU DE CASTELLÓ DE LA PLANA. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES INSTAL·LACIONS I INFRAESTRUCTURES RADIOELÈCTRIQUES EN EL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMENT DE LLICÈNCIES I DECLARACIONS RESPONSABLES PER A OBRES MENORS I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA VINCULADA DE CASTELLÓ DE LA PLANA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PLATJA DE CASTELLÓ DE LA PLANA. ORDENANÇA REGULADORA DELS PATROCINIS PRIVATS D'ACTIVITATS MUNICIPALS. ORDENANÇA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ I CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE EN CATELLÓ DE LA PLANA. ORDENANÇA REGULADORA EN EL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA DE L'INFORME D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS IEE.CV. PLA D'USOS DEL PINAR DEL GRAU. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA. ORDENANÇA MUNICIPAL DE GUALS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA. ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DE PUBLICITAT VISIBLES DES DE LA VIA PÚBLICA DE CASTELLÓ DE LA PLANA. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT DE AUTOCARAVANES, CAMPERS I VEHICLES SEMBLANTS AL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA. ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE CEMENTERI MUNICIPAL Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Municipi de Castelló de la Plana Pla local de residus del municipi de Castelló de la plana Pla d'emergència davant situacions de sequera del sistema de d'abastiment urbà del municipi de Castelló de la Plana (PEM)

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE REGULACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL DE LES VIES PÚBLIQUES PER A L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES SOTA CONTROL HORARI DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de regulació de l'ocupació temporal de les vies públiques per a l'estacionament de vehicles sota control horari de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 30 de juny de 2022.

Publicació: B.O.P. núm. 126, de 20 d'octubre de 2022.

>> Veure ordenança.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DEL SERVEI DE RETIRADA, DEPÒSIT I CUSTÒDIA DE VEHÍCLES EN LES VIES PÚBLIQUES

Disposició: Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de retirada, depòsit i custòdia de vehicles en les vies públiques de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 30 de juny de 2022.

Publicació: B.O.P. número 126, de 20 d'octubre de 2022.

>> Veure Ordenança.

 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC EN AUTOBÚS

Disposició: Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de transport públic en autobús.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple de 30 de juny de 2022.

Publicació: B.O.P. núm. 126, de 20 d'octubre de 2022.

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA REGULADORA DE L'APARCAMENT PER TEMPS LIMITAT EN DETERMINADES VIES PÚBLIQUES URBANES DEL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Text refós de l'Ordenança Reguladora de l'Aparcament per temps limitat en determinades vies públiques urbanes al municipi de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excmo. Ajuntament Ple, en sessió de 13 de setembre de 2001.

Publicació: En el B.O.P de Castelló, número 145, de 4 de desembre de 2001.

Modificada per: Acord del Excmo. Ajuntament Ple, en sessió de 28 de maig de 2003 (B.O.P. de Castelló, número 101, de 19 d'agost de 2003). Acord del Excmo. Ajuntament Ple, en sessió de 26 d'abril de 2007 (B.O.P. de Castelló, número 157, de 25 de desembre de 2007).

>>Ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL D'ACCESSIBILITAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança Municipal d'Accessibilitat de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excmo. Ajuntament Ple, en sessió de 26 d'abril de 2007.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 157, de 25 de desembre de 2007 (pàg. 8076-8079).

>> Ordenança.

ORDENANÇA REGULADORA DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança reguladora de l´Administració Electrònica de l´Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 25 de setembre de 2008.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 8, de 17 de gener de 2009 (pàgs. 52-62).

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D'ABOCAMENTS LÍQUIDS RESIDUALS.

Disposició: Ordenança Municipal Reguladora d'Abocaments Líquids Residuals.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 23 de desembre de 1994.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 9, de 21 de gener de 1995 (annex 1-12).

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA, ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I SOBRE EL SERVEI MUNICIPAL D'ARREPLEGA D'ANIMALS.

Disposició: Ordenança Municipal Sobre Tinença d´Animals de Companyia, Animals Potencialment Perillosos i Sobre el Servei Municipal d´Arreplega d´Animals.

Aprobació: Excmo. Ajuntament Ple, en sessió de 6 de febrer de 2003.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 45, de 12 d´abril de 2003 (Annex pàg. 1-8).

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ACTIVITAT DE LOCUTORI TELEFÒNIC.

Disposició: Ordenança Municipal Reguladora de l´Activitat de Locutori Telefònic.

Aprobació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 28 de febrer de 2002.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 37, de 26 de març de 2002 ( Annex pàgs. 6-7).

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l´Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 5 de febrer de 2009.

Publicació: BOP de Castelló, número 61, de 19 de maig de 2009 ( pàgs 40-61).

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS SERVEIS LOCALS DE CONSUM.

Disposició: Ordenança Municipal Reguladora dels Serveis Locals de Consum.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 28 de juny de 1991.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 125, de 15 d´octubre de 1991 (pàgs. 6-15).

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA GENERAL DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança general de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals de l´Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprobació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 22 de desembre de 2009.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 20, de 16 de febrer de 2010 (pàgs. 43-53).

Modificació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 24 de febrer de 2012.

Publicació de la Modificació: En el B.O.P. de Castelló, número 55, de 8 de maig de 2012.

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS.

Disposició: Ordenança Reguladora dels Preus Públics.

Aprobació: Excm. Ayuntament Ple, en sessió de 26 de novembre de 2009.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 35, de 23 de març de 2010.

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÉNCIA CIUTATANA DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 25 de setembre de 2008.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 133, d'1 de novembre de 2008 (pàgs. 8082-8088).

Modificació de l'article 26, aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 30 de març de 2012.

Publicació de la modificació: En el B.O.P. de Castelló, número 49, de 24 d'abril de 2012.

>> Veure text refós de l'ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÁRIA I MERCAT DEL GRAU DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança Municipal Reguladora de la Venda no Sedentària i Mercat del Grau de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 25 d'abril de 2013.

Publicació: B.O.P. de Castelló de la Plana, número 63, de 25 de maig de 2013.

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES INSTAL·LACIONS I INFRAESTRUCTURES RADIOELÈCTRIQUES EN EL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions i infraestructures radioelèctriques en el municipi de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 22 d'octubre de 2009.

Publicació: En el BOP de Castelló, número 154, de 22 de desembre de 2009 (pàgs. 26-37).

Modificació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 25 d'abril de 2013.

La esmentada ordenança està vigent en tot allò que no contradiga el Pla General d’Ordenació Detallada (POP), que va entrar en vigor el 12 de desembre de 2022.

​​​​​​​

Publicació de la modificació: En el BOP de Castelló, número 64, de 28 de maig de 2013.

>> Text consolidat de l'ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMENT DE LLICÈNCIES I DECLARACIONS RESPONSABLES PER A OBRES MENORS I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA VINCULADA DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Ordenança municipal reguladora del procediment de llicències i declaracions responsables per a obres menors i ocupació de la via pública vinculada de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 29 de juliol de 2011.

Publicació: BOP de Castelló, número 159, de 29 de desembre de 2011.

Modificació dels annexos de l'Ordenança municipal reguladora del procediment de llicències i declaracions responsables per a obres menors i ocupació de la via pública vinculada de Castelló de la Plana.

Aprovació: Decret d'Alcadia de 15 de juliol de 2014.

L'ordenança esmentada està vigent en tot allò que no contradiga el Pla General d’Ordenació Detallada (POP), que va entrar en vigor el 12 de desembre de 2022.

​​​​​​​

Publicació: BOP de Castelló, número 128, de 23 d'octubre de 2014.

>> Vegeu ordenança.

>> Vegeu annex: Obres sotmeses a llicència urbanística.

>> Vegeu annex: Obres sotmeses a declaració responsable.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PLATJA DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança Municipal Reguladora de la Platja de Castelló de la Plana.

Aprobació: Excm. Ayuntament Ple, en sessió de 29 de maig de 2014.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 129, de 25 d'octubre de 2014.

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA REGULADORA DELS PATROCINIS PRIVATS D'ACTIVITATS MUNICIPALS.

Disposició: Ordenança Reguladora dels Patrocinis Privats d´Activitats Municipals.

Aprobació: Ayuntament Ple, en sessió de 25 de febrer de 2016.

Publicació: BOP de Castelló número 59, de 14 de maig de 2016.

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ I CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE EN CATELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança municipal per a la prevenció i control del mosquit tigre a Castelló de la Plana.

Aprobació: Ajuntament Ple en sessió de 23 de juny de 2016.

Publicació: BOP de Castelló, número 90, de 26 de juliol de 2016.

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA REGULADORA EN EL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA DE L'INFORME D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS IEE.CV.

Disposició: Ordenança reguladora en el Municipi de Castelló de la Plana de l'Informe d'Avaluació d'Edificis (IEE.CV).

Aprovació: Ajuntament Ple en sessió de 22 de setembre de 2017.

Publicació: BOP de Castelló número 134, de 9 de novembre de 2017.

>> Veure Ordenança.

PLA D'USOS DEL PINAR DEL GRAU. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Pla d'Usos del Pinar del Grau. Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Ajuntament Ple en sessió de 26 d'octubre de 2017.

Publicació: BOP de Castelló número 55, de 8 de maig de 2018.

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE GUALS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança Municipal de Guals de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprobació: Excm. Ajuntament Ple en sessió de 29 de març de 2018.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló número 58, de 15 de maig de 2018.

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança Municipal de Soroll de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprobació: Excm. Ajuntament Ple en sessió de 12 de juliol de 2018.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló número 102, de 25 d'agost de 2018.

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DE PUBLICITAT VISIBLES DES DE LA VIA PÚBLICA DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d´elements de publicitat visibles des de la via pública de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 26 de juliol de 2018.

La esmentada ordenança està vigent en tot allò que no contradiga el Pla General d’Ordenació Detallada (POP), que va entrar en vigor el 12 de desembre de 2022.

​​​​​​​

Publicació: En el BOP de Castelló, número 104, de 30 d'agost de 2018.

>> Veure ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT DE AUTOCARAVANES, CAMPERS I VEHICLES SEMBLANTS AL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança Municipal Reguladora de l'estacionament d'autocaravanes, campers i vehícles semblants al municipi de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 31 d'octubre de 2019.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 31, de 12 de març de 2020.

>> Veure Ordenança.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

Disposició: Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d'aigua potable

Aprovació: en sessió ordinària del Ple de 30 de juny de 2022

Publicació: en el BOP de Castelló, número 131, d'1 de novembre de 2022

>> Text de l'ordenança

ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL.

Disposició: Ordenança Reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.

Aprovació: Ajuntament Ple, en sessió de 17 de juny de 2021.

Publicació: B.O.P. de Castelló, 136, de 13 de novembre de 2021.

>> Veure ordenança.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE CEMENTERI MUNICIPAL

Disposició: Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de cementeri municipal

Aprovació: en sessió ordinària del Ple de 27 d'octubre de 2022

Publicació: en el BOP de Castelló, número 17, de 9 de febrer de 2023

>> Text de l'Ordenança

Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Municipi de Castelló de la Plana

Disposició: Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Municipi de Castelló de la Plana.

Aprovació: en Sessió ordinària del Ple de 28 d'octubre de 2021.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 72, de 16 de juny de 2022.

>> Text del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Municipi de Castelló de la Plana [PDF 243 MB].

 

 

Pla local de residus del municipi de Castelló de la plana

Disposició: Pla local de residus del municipi de Castelló de la Plana.

Aprovació: Sessió ordinària del Ple del 31 de març de 2022.

Publicació: BOP de Castelló número 100, de 20 d'agost de 2022.

>> Text del Pla local de residus del municipi de Castelló de la Plana [PDF 41 MB].

 

Pla d'emergència davant situacions de sequera del sistema de d'abastiment urbà del municipi de Castelló de la Plana (PEM)

Disposició: Pla d'emergència davant situacions de sequera del sistema de proveïment urbà del municipi de Castelló de la Plana (PEM).

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 29 de febrer de 2024​​​​​​​​​​​​​​.

Publicació: BOP núm 44, d'11 d'abril de 2024

>> Vegeu text.

​​​​​​​