Protecció Bàsica de la Seguretat

Consisteix a realitzar aquelles intervencions dirigides a evitar la comissió d'actes delictius, i, si s'han produït, iniciar els esbrinaments pertinents per a la detenció del/dels autor/es, en coordinació amb altres cossos de seguretat i inclou:

 • La vigilància i control dels espais públics.
 • La vigilància i custòdia dels edificis, infraestructures i instal·lacions municipals.
 • La protecció de les autoritats.
 • La protecció i suport al funcionament dels serveis municipals.
 • La vigilància de l'oferta i consum de drogues, begudes alcohòliques, tabac i altres substàncies addictives.
 • La intervenció davant la tinença il·lícita d'armes i el seu decomís, per a la seua remissió a l'òrgan competent.
 • La intervenció i la investigació dels actes de vandalisme i danys que afecten béns o serveis municipals.
 • La resposta immediata davant demandes urgent de seguretat.
 • L'acordonament de zones i escenes delictives, preservant-les de la seua contaminació.
 • La prevenció d'actes que atempten contra la seguretat ciutadana.

Policia Comunitària o de Proximitat.

Constitueix l'enllaç amb moviments associatius, veïnals i professionals de la ciutat, amb l'objectiu d'apropar més la Policia a la ciutadania i, entre d'altres, engloba:

 • La intervenció i mediació en cas de conflicte entre veïns i, en general, la col·laboració en la resolució de conflictes privats.
 • L'educació cívica en el compliment de les normes generals de convivència.
 • Les campanyes informatives i altres accions preventives.
 • En el seu vessant general de control i permanent supervisió, la vigilància del compliment de les normes administratives de totes les activitats i actituds que influeixen en el normal desenvolupament de l'ordenada i pacífica convivència i ús dels espais públics.
 • La col·laboració permanent amb els organismes i serveis de benestar social.
 • La vigilància de l'escolarització obligatòria.
 • La participació en el tractament dels conflictes socials.
 • La percepció de la inseguretat i el seu tractament i intervenció.

Policia Judicial

Que assegura:

 • Les primeres actuacions per delicte flagrant.
 • Les primeres diligències de prevenció, els actes necessaris d'investigació per ordenar aquelles, i la inicial custòdia de detinguts i dels objectes i proves relacionades amb la seua comissió, fins a la seua posada a la disposició de l'Autoritat Judicial.
 • Les diligències per delictes contra la seguretat del trànsit o relacionats amb accidents de trànsit i la seua investigació.
 • Les diligències per il·lícits penals contra el patrimoni públic municipal, actes de vandalisme i danys que afecten béns o serveis municipals, contra les autoritats municipals i els seus agents i els funcionaris públics.
 • La posada a disposició i la col·laboració permanent amb la Fiscalia de Menors, especialment en el control de les causes de l'absentisme escolar.
 • L'atenció i tramitació de denúncies, en els termes acordats en Junta Local de Seguretat.
 • La resta d'actuacions ordenades per l'autoritat judicial o el ministeri fiscal.

Policia Assistencial i d'Atenció Ciutadana.

Especialment a persones en situació de desemparament, menors, gent gran, víctimes d'accident o de delictes. En general, tracta d'informar i ajudar el ciutadà i efectuar labors de protecció civil en situacions d'emergència. S'hi inclouen:

 • La informació als ciutadans.
 • L'auxili i atenció a les víctimes o persones en situació de risc.
 • L'assistència a víctimes de la violència en l'àmbit familiar i dels delictes contra la llibertat i identitat sexual.
 • La col·laboració amb els serveis d'emergència i de protecció civil.
 • La col·laboració en la recerca de persones desaparegudes.
 • La col·laboració en la recerca d'animals o objectes perduts.
 • La protecció i auxili dels col·lectius especialment vulnerables.

Policia Administrativa

La seua tasca consisteix a realitzar les actuacions necessàries encaminades a comprovar l'adequació de les activitats a les Ordenances Municipals i resta de reglaments i comprendria:

 • La funció de vetllar pel compliment de les ordenances, reglaments i altres resolucions de caràcter administratiu municipal; i, en general, de les lleis, reglaments i altres disposicions administratives de caràcter autonòmic, estatal o comunitari europeu, en les quals s'especifiquen competències envers les Policies.
 • Instrucció d'expedients per molèsties entre veïns, sorolls i animals.
 • La inspecció de les activitats qualificades, obres, ocupacions de la via pública, comerç i, en general, de totes les activitats que influeixen en el normal desenvolupament de l'ordenada i pacífica convivència i ús dels espais públics.

Policia de Trànsit, Seguretat Vial i Mobilitat Urbana.

Amb l'objectiu d'assegurar la lliure circulació dels ciutadans, la Policia ordena i regula el trànsit de vehicles i persones, així com l'estacionament en la via pública. que, entre d'altres, reuneix:

 • L'Educació Viària, amb caràcter general, que comprèn, entre d'altres, les campanyes divulgatives sobre la sinistralitat urbana i la seua forma de reduir-la, i sobre les normes de trànsit i seguretat viària i les seues reformes.
 • Educació Viària especialitzada en l'àmbit escolar. L'objectiu d'aquesta formació escolar és el de contribuir a crear consciència viària al conjunt de la població.
 • L'ordenació i regulació del trànsit en les vies públiques.
 • La senyalització eventual de les vies públiques amb motiu d'actes i esdeveniments i altres relacionades amb la reordenació dels fluxos circulatoris.
 • La proposta i estudi de la senyalització estàtica.
 • La informació sobre situació del trànsit i sobre itineraris alternatius.
 • Les campanyes i altres polítiques de seguretat viària.
 • L'assistència en cas d'accident de trànsit.
 • La investigació dels accidents de trànsit i elaboració dels corresponents atestats.
 • Els estudis de sinistralitat urbana, detecció les seues causes i tendències i la proposta de mesures per a la seua evitació i minoració.
 • L'assistència immediata i diferida a les víctimes dels accidents de trànsit.

Policia Rural

Té com a missió el compliment dels serveis policials bàsics i a l'atenció a les polítiques agropecuàries a les zones extraurbanes del terme municipal.

Policia Mediambiental, Sanitària i de Protecció d'Animals.

Li correspon vetllar pel compliment de les disposicions vigents en matèria de medi ambient, i fa referència, entre d'altres, a la vigilància, inspecció, control i formulació d'informes, denúncies i aixecament d'actes, i a l'adopció de mesures urgents i cautelars, en matèria mediambiental i sanitària, especialment en el control d'abocaments i emissions contaminants i en la col·laboració per a la detecció i control d'epidèmies, i a la protecció d'animals domèstics, espècies protegides, i la vigilància i control sobre la tinença d'animals potencialment perillosos.

Policia Científica i Tècnica.

La disposició dels recursos i eines tecnològiques necessàries per a l'adequat exercici de les funcions vistes en els números anteriors; especialment, la disposició i manteniment d'eines i instruments metereològics.

Serveis Especialitzats de la Policia Local de Castelló.

Constitueix el Servei Especialitzat de Policia Local el conjunt de prestacions i activitats de naturalesa específica, assegurades a tots els ciutadans en el marc territorial del terme municipal. Pretén que les respostes donades a les demandes veïnals que precisen d'una especial atenció, atenent a la seua complexitat i/o a l'existència d'eines que puguen millorar els seus resultats, es doten del necessari per a tal fi. Per a això, a més de comptar amb les dotacions materials i tecnològiques oportunes i més innovadores, es considera essencial l'especial incidència en el factor humà, pretenent, a través d'una específica formació i continu reciclatge, professionalitzar en l'alt rendiment els seus gestors.

Serveis Integrals de la Policia Local de Castelló.

Són Serveis Integrals aquells que, en un àmbit territorial determinat, assumeixen el compliment del conjunt de serveis policials bàsics per satisfer les demandes i necessitats dels veïns i transeünts existents en aquest entorn; i, en la mesura del possible, assumeixen el compliment de les funcions especialitzades o tramiten la sol·licitud per a la compareixença d'aquells quan siga necessari.

Servei de Policia de Platja

Àmbit Geogràfic

El Servei de Policia de Platja (SSP) cobreix la franja litoral del nord del terme municipal de Castelló i comprèn els sectors o franges següents:

 • Zona 1-A. Parc Litoral, arena Platja del Pinar.
 • Zona 1-B. Passeig Marítim (Ferrandis Salvador), arena platges Gurugú i Serradal.

Independentment d'aquest servei però coordinat amb aquest, s'estableix un SERVEI ESPECIAL DE MARJALERIA (SEM), així com la vigilància del Pinar.

Horari, jornades i calendari

Des de la primera quinzena del mes de juny fins a la primera quinzena del mes de setembre. (del 15/06/10 al 16/09/10) De les 10:00 a les 20:00 hores, els 7 dies de la setmana.

Recursos Humans

 • 2 oficials i 10 agents de Policia Local.
  • Cada setmana completa: 1 oficial coordinador (que ho és també del Districte Marítim) i 5 Agents de Policia Local.
  • La qual cosa suposa: 1 oficial; una patrulla bicicleta/quad en la zona 1A i altra en la zona 1B; i un vehicle en la zona 2.
 • 12 voluntaris de Protecció Civil, que cobreixen permanentment l'atenció als llocs (casetes) i patrullen (recorren) les zones 1A i 1B en parelles amb funcions informatives i de suport.

Recursos materials

 • 2 llocs, punt d'informació i atenció al ciutadà.
  • 1 en Parc Litoral, davant del Planetari. - 1 en Av. Ferrandis Salvador, Platja Serradal davant dels apartaments Olamar (entre el llit del riu Sec i la corba Carabiners)
 • També en la zona se situen 3 casetes de socorrisme: 1 davant del Planetari, una altra davant del C/ Mar Adriàtic (al costat del lloc d'informació i atenció de Policia Local) i una altra al costat del punt d'Informació Turística.
 • 1 turisme (vehicle radiopatrulla) Sr. Oficial.
 • 1 turisme (vehicle radiopatrulla) Zona 2.
 • 2 Bicicletes en la Zona 1A.
 • 2 Bicicletes en la zona 1B.
 • Zona Pinar i Golf de Golf Costa Azahar, patrulla amb bicicleta.

Distribució de recursos.

El SPP cada dia organitza el servei de la següent manera:

 • Per torn
  • 1 oficial coordinador.
  • 1 Vehicle radiopatrulla.
  • 1 Patrulla Policia Local amb bicicleta per a la zona 1A.
  • 1 Patrulla Policia Local amb bicicleta per a la zona 1B.
 • Les patrulles 1A i 1B s'alternen en el patrullatge amb el quad.
  • 1 voluntari Protecció Civil permanentment en el lloc de Policia Local zona sud.
  • 1 voluntari Protecció Civil permanentment en el lloc de Policia Local zona nord.
  • 1 patrulla d'informació i suport de Protecció Civil en les zones 1A i 1B.

Funcions

Partint que l'SPP atén a totes les funcions naturals de Policia, podem concretar les següents:

 • Atenció a la seguretat urbana en general en tota l'àrea d'influència
 • Control d'estacionaments i compliment d'ordenances.
 • Policia assistencial i col·laboració amb els serveis de socorrisme en assistències sanitàries.
 • Punt d'atenció i informació permanent a usuaris, veïns i visitants.

Servei Especial de Marjaleria (SEM)

Àmbit Geogràfic

El Servei Especial de Marjaleria (SEM) cobreix els sectors o franges següents:

 • Zona 2. Urbanitzacions des de la línia Est a Oest que forma el carrer Astrònom Francès Aragó (Planetari) fins al límit amb Benicàssim, de sud a nord i des del camí Serradal fins al Litoral, d'oest a est.
 • Zona 2. Urbanitzacions en l'interior del perímetre des de l'avinguda Ferrandis Salvador al camí Donació per l'avinguda Germans Bou, des de l'avinguda Germans Bou al camí La Ratlla (Benicàssim) pel camí Donació, des del camí Donació a l'avinguda Ferrandis Salvador pel camí La Ratlla (Benicàssim) i des del camí La Ratlla (Benicàssim) a l'avinguda Germans Bou per l'avinguda Ferrandis Salvador.

Horari, jornades i calendari

 • De les 06:00 a les 22:00 hores.
 • Els 7 dies de la setmana en torns de matí i tarda (la nit que estiga coberta amb el servei ordinari -G.I.R- amb el mateix règim, excepte incidències).

Recursos Humans

4 agents de Policia Local 2 d'ells del Grup de Policia Rural.

Recursos materials

1 SUP radiopatrulla.

Funcions

 • Atenció a la seguretat urbana en general en tota l'àrea d'influència.
 • Control d'estacionaments i compliment d'ordenances.
 • Policia assistencial, col·laboració veïnal i suport a les assistències sanitàries locals.
 • Orientació i informació sobre el tràmit de denúncies.
 • Vigilància d'urbanitzacions i espais protegits.