Normes de Participació

Qui pot participar.

Tots els centres educatius, col·lectius i grups organitzats de la ciutat de Castelló, que reunisquen les condicions especificades en cada programa.

S'atendran, sempre que siga possible, les demandes d'altres municipis.

Com sol·licitar-ho.

En cadascuna de les activitats relacionades ve indicat com ha de sol·licitar-ho.

Concessió de les Activitats.

Es comunicarà al professor/a responsable de l'activitat mitjançant carta, trucada telefònica o via e-mail.

En la decisió de concessió de l'activitat es tindrà en compte tant les dates que en la sol·licitud s'indiquen com a preferibles, com l'ordre de presentació de les sol·licituds.

En tot cas, es procurarà que aquesta concessió beneficie al màxim nombre de centres, donant preferència als quals en anys anteriors no hagueren pogut participar en l'activitat.

Observacions.

Atès que al llarg del curs podrien produir-se modificacions en la programació, és convenient posar-se en contacte amb el Negociat responsable de l'activitat amb la finalitat d'obtenir la informació completa de la mateixa.

Es prega sol·licitar la participació en l'activitat amb una antelació d'almenys un mes. Excepte en els casos en què s'especifiquen les taxes municipals, les activitats seran gratuïtes.

Excepte cas contrari, el transport serà a càrrec del propi centre.

El responsable del grup es compromet a:

  • Col·laborar en el bon desenvolupament de l'activitat.
  • Assumir les condicions específiques indicades en cada programa.
  • Si escau, retornar en bon estat el material didàctic que es reba en préstec.
  • Comunicar amb antelació suficient les variacions o anul·lació de la petició.
  • Facilitar l'avaluació als responsables del programa.