Tots els contractes, amb indicació de l'objecte, durada, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a la seua celebració, els instruments a través dels quals, si escau, s'ha publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de l'adjudicatari